Select Page
Digital Yuan regnes for den “højest potentielle afkast”-investering af uafhængige researchere

Digital Yuan regnes for den “højest potentielle afkast”-investering af uafhængige researchere

Image for post

Digital Yuan, Kinas Central Bank Digital Currency (CBDC) (Centralbankens digitale valuta) er den nyeste tilføjelse til den globale, digitale valutaportefølje. Det er den første valuta af den slags, som er fuldt ud støttet og sponsoreret af en stor nation, og investorer vædder om, at den vil skyde til vejrs.

Som svar på en omfattende verdensomspændende dækning har Yuan Group LLC udført en uafhængig undersøgelse og interviewed over 26,000 investorer globalt. Den fandt frem til, at over 93.8% overvejede eller allerede havde investeret i Digital Yuan, hvoraf over 70% er førstegangsinvestorer.

Undersøgelsen viser, at Digital Yuan er en af de mest efterspurgte digitale valutaer, der kommer til at stige tusinder af gange i den nærmeste fremtid.

Med den nuværende uro på de finansielle markeder er der mange enkeltpersoner, som søger høje afkast, der retter blikket mod digitale valutaer. Dog har ingen præsteret så godt som Digital Yuan, der har givet investorer 10 gange deres penge alene i oktober.

“Med den officielle opbakning er der en nedsat risiko, og de nuværende markedsforhold er perfekte til investering. De største aktieindeks er nede, og mange af os vender os mod Digital Yuan for at få et hidtil uset afkast. Dette er vores chance for at investere tidligt og ikke gå glip af endnu en bitcoin-lignende mulighed” — udtalte en senior hedgefondhandler, som ønskede at være anonym, i et interview.

“Det er virkelig umuligt at modstå denne imvesteringsmulighed. Det er den første lande-støttede digitale valuta. Kina producerer en ny milliardær hver uge med sine rødglødende markeder. Det har meget kapital og likviditet, så det er ikke en chance, man skal lade gå til spilde” — siger Michael Jewles, en berømt handlende og risikokapitalist.

Bitcoin er gået fra mindre end 0,13 DKK to 107.780 DKK, hvilket ville gøre en 634 DKK investering 31.700.000 DKK værd nu. Det er let at se, hvorfor alle er ivrige efter at gribe denne mulighed.

Derudover kan Digital Yuan muligvis levere løsningen på det dårlige og langvarige kinesiske gældsproblem. Landet har for øjeblikket 2.4 trillion yuan (2162 mia. DKK) officielt anerkendt dårlig gæld på grund af den ulovlige, men alligevel populære praksis med at optage flere lån, der pantsætter den samme sikkerhed. Bred vedtagelse af Digital Yuan i den kinesiske økonomi vil gøre dens værdi endnu større.

“Ved at bruge smarte kontrakter leveret af Digital Yuan valuta vil den kinesiske regering være i stand til at spore aktiver og passiver og sikre, at flere lån ikke bliver optaget med den samme sikkerhed,” siger senior blockchain researcher J. Rothers.

Omløbet af valutaen kontrolleres af staten, og enhver handel kan kun udføres via autoriserede mæglere.

Mange investorer har været på udkig efter aktier med højt potentiale i kølvandet på det nye pandemirelaterede nedbrud, og dette kan vise sig at være en mulighed, man kun får én gang i livet. Digital Yuan løser måske ikke kun Kinas mangeårige problemer, men tillader også mange mennesker fra middelklassen at bevæge sig op ad den finansielle stige gennem en sikker investeringsstrategi.

Dem, der er interesserede i at investere i Digital Yuan eller lære mere om det, kan klikke her.

Digital Yuan regnes for den “højest potentielle afkast”-investering af uafhængige researchere

Digital Yuan Ofrece Beneficios Espectaculares mientras Mas Inversores Están Totalmente Metidos en Eso

Image for post

Digital Yuan, la moneda digital de la Banco Central Chino — CBDC, es el ultimo llegado en el mundo de las monedas digitales. Estamos hablando de la primera moneda de ese tipo, al ser apoyada y promovida por una nación poderosa. Inversores profesionales están invirtiendo fuertemente en la esperanza de multiplicar su valor miles de veces.

Como respuesta a la cobertura internacional de los medios de comunicación, Yuan Group LLC ha completado una investigación independiente, preguntando a mas de 26,000 inversores a nivel mundial. Ha descubierto que mas del 93.8% ha considerado invertir en el Digital Yuan, y mas del 70% de ellos han sido nuevos inversores.

La investigación demuestra que el Digital Yuan es una de las monedas digitales más codiciadas, destinada a crecer miles de veces en el futuro próximo.

La investigación destaca también el reciente cambio hacia inversiones exóticas. El mercado bursátil ha alcanzado nuevos máximos y ya no puede proporcionar el rendimiento necesario que muchos inversores están buscando. Por lo tanto, Digital Yuan ha proporcionado a los inversores una ganancia de 10 veces el dinero invertido, tan solo en el mes de octubre.

“Con el respaldo oficial del gobierno, hay poco riesgo de que se produzca una caída y las condiciones actuales del mercado son perfectas para la inversión. Los principales índices bursátiles están a la baja y muchos de nosotros nos dirigimos hacia el Digital Yuan para obtener beneficios sin precedentes. Esta es nuestra oportunidad de invertir anticipadamente y no perder otra oportunidad similar a la de los Bitcoin” — comentó en una entrevista un alto operador de fondos de cobertura que deseaba permanecer en el anonimato.

“Es realmente imposible resistirse a esta oportunidad de inversión. Es la primera moneda digital respaldada por un país. China está produciendo un nuevo billonario cada semana con sus mercados al rojo vivo. Tiene mucho capital y liquidez, por lo que no es una oportunidad para mirar hacia atrás” — dice Faustino Mangas, un famoso operador de Bolsa.

Bitcoin ha pasado de menos de 0.0017€ a 14.620€ lo que supondría una inversión de 100€ ahora que vale 5 millones de euros. Es fácil ver por qué todo el mundo está ansioso por aprovechar esta oportunidad.

Además, el Digital Yuan puede ser la solución para el problema de las deudas incobrables de larga duración de China. El país tiene actualmente 2,4 billones de Yuanes (293 millones de euros) de deudas incobrables reconocidas oficialmente debido a la práctica ilegal, aunque popular, de obtener múltiples préstamos con la misma garantía. La adopción generalizada en la economía china del Digital Yuan aumentaría aún más su valor.

“Utilizando contratos inteligentes proporcionados por la moneda del Digital Yuan, el gobierno de China podrá hacer un seguimiento de los activos y pasivos y asegurarse de que no se tomen múltiples préstamos con la misma garantía”, dice el investigador senior de blockchain A. Ortiz.

La circulación de la moneda está controlada por el Estado y toda transacción sólo puede realizarse a través de agentes autorizados.

Muchos inversores han estado buscando acciones de alto potencial después del reciente desplome relacionado con la pandemia y esto podría ser una oportunidad de oro para muchos. El Digital Yuan no sólo puede resolver los problemas de larga duración de China, sino que también permite a muchos individuos de clase media ascender en la escala financiera a través de una estrategia de inversión segura.

Si está interesado en invertir en el Digital Yuan o en aprender más sobre él, haga click aquí.

Digital Yuan regnes for den “højest potentielle afkast”-investering af uafhængige researchere

Digital Yuan wurde von unabhängigen Marktforschern als “Investition mit dem höchsten Renditepotential“ eingestuft

Image for post

Digital Yuan, die digitale Währung der chinesischen Zentralbank (CBDC), ist die neueste Ergänzung des globalen digitalen Währungsportfolios. Es ist die erste Währung seiner Art, die vollständige Unterstützung und Förderung durch eine große Nation genießt und Investoren setzen auf die drastische Wertsteigerung der Währung.

Gruppe unabhängiger Marktforscher befragte über 7.650 Investoren in Großbritannien und Irland: Die Ergebnisse zeigen, dass 92% eine Investition in den Digital Yuan in Erwägung zogen und 76% bereits investiert haben oder dies in den nächsten zwei Wochen beabsichtigen.

Angesichts der derzeitigen Turbulenzen auf den Finanzmärkten setzen viele Personen auf digitale Währungen, mit der Aussicht auf hohe Renditen. Keine hat sich jedoch so gut entwickelt wie der Digital Yuan, dessen Wert sich allein im September um das Zehnfache vervielfachte.

“Mit der offiziellen Unterstützung der Regierung besteht nur ein geringes Risiko und die aktuellen Marktbedingungen sind perfekt für Investitionen. Die wichtigsten Aktienindizes sind im Keller und viele von uns wenden sich dem Digital Yuan zu, um beispiellose Renditen zu erzielen. Das ist unsere Chance, frühzeitig zu investieren und keine weitere Bitcoin-ähnliche Gelegenheit zu verpassen“ — kommentierte ein anerkannter Hedgefonds-Trader, der anonym bleiben wollte, in einem Interview.

“Es ist wirklich unmöglich, dieser Investitionsmöglichkeit zu widerstehen. Es ist die erste digitale Währung, die vollständig von einem Land unterstützt wird und in Chinas brandheißen Märkten entsteht jede Woche ein neuer Milliardär. Durch das hohe Maß an Kapital und Liquidität, ergibt sich eine Möglichkeit, die man nicht übersehen kann.“ — sagt Michael Jewles, ein berühmter Day-Trader und Risikokapitalgeber.

Bitcoin ist von weniger als 0,0017 € pro Einheit auf 14.400 € gestiegen. Hätte man damals

100 € investiert, dann wäre diese Investition heutzutage 5 Millionen Euro wert. Es ist leicht zu verstehen, warum alle diese Gelegenheit nutzen möchten.

Darüber hinaus könnte der Digital Yuan eine Lösung für das seit langem bestehende chinesische Schuldenproblem bieten. Die nationalen Schulden betragen mittlerweile

2,4 Billionen Yuan (289 Milliarden Euro) und sind auf die illegale, aber beliebte Praxis zurückzuführen, dass mehrere Kredite gleichzeitig mit demselben Sicherheitspfand beantragt werden. Eine breite Einführung des Digital Yuan in der chinesischen Wirtschaft würde seinen Wert noch weiter in die Höhe treiben.

“Mit Hilfe intelligenter Verträge, ermöglicht durch die digitale Währung, wäre die chinesische Regierung in der Lage, Aktiva und Passiva zurückzuverfolgen und sicherzustellen, dass nicht mehrere Kredite mit derselben Sicherheit beantragt werden“, sagt J. Rothers, ein führender Blockchain Forscher.

Der Umlauf der Währung wird vom Staat kontrolliert, alle Transaktionen können nur über autorisierte Makler abgewickelt werden.

Viele Investoren haben nach dem letzten pandemiebedingten Absturz der Aktien nach Möglichkeiten mit hohem Potential gesucht und dies könnte für viele die Chance ihres Lebens sein. Der Digital Yuan hat nicht nur das Potential die seit langem bestehenden Probleme Chinas lösen, sondern bietet auch vielen Personen aus der Mittelschicht die Möglichkeit, um ihr Kapital mit einer sicheren Anlagestrategie zu vervielfachen.

Wenn Sie an einer Investition in den Digital Yuan interessiert sind oder mehr erfahren möchten, klicken Sie hier.

Digital Yuan regnes for den “højest potentielle afkast”-investering af uafhængige researchere

Digital Yuan Offre Guadagni Stellari mentre Sempre più Investitori Stanno Andando All-In

Image for post

Digital Yuan, la valuta digitale della Banco Centrale Cinese — CBDC, è l’ultimo arrivato nel mondo delle valute digitali. Si tratta della prima valuta di questo tipo, essendo appoggiata e sponsorizzata da una potente nazione. Investitori professionali stanno investendo pesantemente nella speranza di moltiplicare migliaia di volte il valore.

In risposta ad una copertura mediatica di livello internazionale, Yuan Group LLC ha completato una ricerca indipendente ed ha interpellato oltre 26,000 investitori su scala mondiale. Ha scoperto che oltre il 93.8% ha pensato di investire in Digital Yuan, con oltre il 70% di essi essendo nuovi investitori.

La ricerca mostra che il Digital Yuan è una delle valute digitali più richieste, destinata a crescere migliaia di volte nel prossimo futuro.

La ricerca ha anche messo in evidenza il recente indirizzamento verso investimenti esotici. Il mercato azionario ha raggiunto nuovi massimi e non può fornire il rendimento necessario che tanti investitori stanno cercando. Di conseguenza, Digital Yuan ha fornito agli investitori, nel solo mese di ottobre, un guadagno di 10 volte i soldi investiti.

“Con il supporto ufficiale del governo, il rischio è assai limitato e le condizioni attuali del mercato sono perfette per investire. I principali indici di borsa stanno calando e molti di noi si sono interessati ai rendimenti senza precedenti del Digital Yuan. Questa è la nostra possibilità per investire per tempo e non perdere un altra opportunità simil-bitcoin” — ha commentato un operatore di fondi speculativi che desidera restare anonimo.

“E’ realmente impossibile resistere a questa opportunità di investimento. Si tratta della prima valuta digitale supportata da uno stato. La Cina sta producendo un nuovo billionario ogni settimana con i suoi mercati “roventi”. Dispone di un enorme capitale e di liquidità, quindi è una opportunità da non trascurare” — afferma Sergio Li Fonti, un famoso agente di borsa ed investitore in capitale di rischio.

Bitcoin era passato da 0.0017€ a 14.620€ che corrisponde a un investimento di 100€ che ora vale 5M€. è facile da capire perché tutti sono interessati a cogliere questa opportunità.

In aggiunta, Digital Yuan può portare ad una soluzione per il problema di lunga data dell’alto debito cinese. La nazione ha attualmente un totale di 2.4 trilioni di Yuan (293 bilioni di euro) di debiti insoluti ufficialmente riconosciuti, dovuti all’illegale ma popolare pratica di ottenere molteplici prestiti utilizzando la stessa garanzia. Un’ampia adozione del Digital Yuan nell’economia cinese porterebbe il suo valore a livelli ancora più alti.

“Utilizzando contratti intelligenti forniti dalla valuta Digital Yuan, il governo della Cina sarà in grado di verificare attività e passività, ed assicurare che non ci saranno molteplici prestiti legati alla stessa garanzia”, afferma T. Mancini, un esperto ricercatore di blockchain.

La circolazione della valuta è controllata dallo stato e qualsiasi scambio potrà essere effettuato solo attraverso mediatori autorizzati.

Molti investitori stanno cercando potenziali investimenti di alto livello dopo il recente crollo dovuto alla pandemia, e questa può essere l’opportunità della vita per molti. Digital Yuan potrebbe non solo risolvere i problemi di lunga data della Cina, ma anche permettere a molte persone del ceto medio di salire la scala finanziaria attraverso una sicura strategia di investimento.

Per tutti coloro interessati ad investire in Digital Yuan o a saperne di più, si consiglia di cliccare qui.

Digital Yuan regnes for den “højest potentielle afkast”-investering af uafhængige researchere

Massive Investitionen in Digital Yuan von erfahrenen Anlegern sorgen für hohe Renditen

Image for post

Digital Yuan, die digitale Währung der chinesischen Zentralbank (CBDC), ist die neueste Ergänzung des globalen digitalen Währungsportfolios. Es ist die erste Währung seiner Art, die vollständige Unterstützung und Förderung durch eine große Nation genießt. Sachkundige Investoren investieren massiv in der Hoffnung, dass der Wert sich um das Tausendfache steigern wird.

Als Reaktion auf die umfassende weltweite Berichterstattung führte die Yuan Group LLC unabhängige Forschungsarbeiten durch und hat weltweit über 26.000 Investoren befragt. Dabei stellte sich heraus, dass über 93,8% eine Investition in den Digital Yuan in Erwägung zogen, wobei über 70% Erstinvestoren waren.

Die Umfrage ergab, dass der Digital Yuan eine der begehrtesten digitalen Währungen ist, dessen Wert in naher Zukunft um das Tausendfache zunehmen wird.

Die Untersuchung unterstreicht auch die in jüngster Zeit erfolgte Verlagerung hin zu exotischen Investitionen. Der Aktienmarkt erreicht neue Höchststände und kann nicht die notwendigen Renditen erbringen, die viele Investoren suchen. Im Vergleich dazu hat der Digital Yuan den Anlegern allein im Oktober das Zehnfache ihrer Investitionen eingebracht.

“Mit der offiziellen Unterstützung der Regierung besteht nur ein geringes Risiko und die aktuellen Marktbedingungen sind perfekt für Investitionen. Die wichtigsten Aktienindizes sind im Keller und viele von uns wenden sich dem Digital Yuan zu, um beispiellose Renditen zu erzielen. Das ist unsere Chance, frühzeitig zu investieren und keine weitere Bitcoin-ähnliche Gelegenheit zu verpassen“ — kommentierte ein anerkannter Hedgefonds-Trader, der anonym bleiben wollte, in einem Interview.

“Es ist wirklich unmöglich, dieser Investitionsmöglichkeit zu widerstehen. Es ist die erste digitale Währung, die vollständig von einem Land unterstützt wird und in Chinas brandheißen Märkten entsteht jede Woche ein neuer Milliardär. Durch das hohe Maß an Kapital und Liquidität, ergibt sich eine Möglichkeit, die man nicht übersehen kann.“ — sagt Markus Engel, ein berühmter Day-Trader und Risikokapitalgeber.

Bitcoin ist von weniger als 0,0017 € pro Einheit auf 14.400 € gestiegen. Hätte man damals

100 € investiert, dann wäre diese Investition heutzutage 5 Millionen Euro wert. Es ist leicht zu verstehen, warum alle diese Gelegenheit nutzen möchten.

Darüber hinaus könnte der Digital Yuan eine Lösung für das seit langem bestehende chinesische Schuldenproblem bieten. Die nationalen Schulden betragen mittlerweile

2,4 Billionen Yuan (289 Milliarden Euro) und sind auf die illegale, aber beliebte Praxis zurückzuführen, dass mehrere Kredite gleichzeitig mit demselben Sicherheitspfand beantragt werden. Eine breite Einführung des Digital Yuan in der chinesischen Wirtschaft würde seinen Wert noch weiter in die Höhe treiben.

“Mit Hilfe intelligenter Verträge, ermöglicht durch die digitale Währung, wäre die chinesische Regierung in der Lage, Aktiva und Passiva zurückzuverfolgen und sicherzustellen, dass nicht mehrere Kredite mit derselben Sicherheit beantragt werden“, sagt U. Kopp, ein führender Blockchain Forscher.

Der Umlauf der Währung wird vom Staat kontrolliert, alle Transaktionen können nur über autorisierte Makler abgewickelt werden.

Viele Investoren haben nach dem letzten pandemiebedingten Absturz der Aktien nach Möglichkeiten mit hohem Potential gesucht und dies könnte für viele die Chance ihres Lebens sein. Der Digital Yuan hat nicht nur das Potential die seit langem bestehenden Probleme Chinas lösen, sondern bietet auch vielen Personen aus der Mittelschicht die Möglichkeit, um ihr Kapital mit einer sicheren Anlagestrategie zu vervielfachen.

Wenn Sie an einer Investition in den Digital Yuan interessiert sind oder mehr erfahren möchten, klicken Sie hier.